Mede door de toenemende druk op de woningmarkt en de nieuwe Woningwet, wordt het gemeentelijk woonbeleid steeds belangrijker. Reden voor de VNG om haar inzet op het gebied van wonen te actualiseren en een aantal topprioriteiten te presenteren.

De prioriteiten zijn onze inzet bij het Interbestuurlijk Programma Wonen van Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG. 

Gemeentelijke opgaven in nieuw- én oudbouw

De nadruk in de discussies over wonen ligt nu vooral op nieuwbouw. Realisatie van nieuwbouw is een zaak van gemeenten, al dan niet in regionaal verband. Maar de bestaande woningvoorraad is veel omvangrijker. De VNG pleit daarom voor een goed instrumentarium om de opgaven in oud- én nieuwbouw te kunnen bevorderen. Dat instrumentarium hoeft en kan niet overal hetzelfde zijn.

Topprioriteiten

De VNG-inzet op het gebied van wonen hebben we uitgewerkt in tien punten. Hierbinnen onderscheiden we de volgende topprioriteiten:

  • Er is voor iedereen in elke regio een bij het inkomen en de huishoudengrootte passende woonruimte te vinden.
  • Herstructurering binnen bestaande steden en kernen krijgt voorrang.
  • Rijksinvesteringen in mobiliteit zijn afgestemd op de verstedelijkingsopgave.
  • Er is rijksfinanciering beschikbaar voor onrendabele toppen bij binnenstedelijke herstructurering.
  • Woningcorporaties hebben voldoende investeringscapaciteit.
  • Het instrumentarium speelt in op regionale behoeften.

Meer informatie