Met het wetsvoorstel 'Versterking participatie op decentraal niveau' wil het kabinet de verplichte inspraakverordening verbreden tot een participatieverordening. De VNG is overwegend positief over het (concept)wetsvoorstel.

Het kabinet beoogt met de wet niet alleen om inwoners invloed te geven op de voorbereiding van gemeentelijk beleid, maar ook op de uitvoering en evaluatie van beleid. In de participatieverordening kunnen gemeenten ook de spelregels rondom het uitdaagrecht (de Nederlandse variant van Right to Challenge) vastleggen.

Voorstel sluit aan bij ontwikkelingen in gemeenten

De VNG onderschrijft het belang van een heldere set van spelregels, waardoor duidelijk is voor inwoners en belanghebbenden hoe hun input wordt meegenomen in het proces, zowel voor- als achteraf. Het conceptvoorstel sluit aan bij de ontwikkelingen die gemeenten zelf in gang hebben gezet en die we, samen met het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenorganisaties, actief ondersteunen via onder andere het programma Democratie in Actie.

Punten van zorg

In onze reactie aan het kabinet wijzen we nog wel op de volgende punten die ons zorgen baren:

  1. Er is gedegen onderzoek nodig naar de uitvoeringskosten voor gemeenten.
  2. De burgemeester heeft een belangrijke rol in het proces, maar kan niet alleen verantwoordelijk worden gemaakt als procesbegeleider.
  3. De Invoeringstermijn zou aan moeten sluiten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Meer informatie

Het kabinet heeft in december het wetsvoorstel opengesteld voor (internet)consultatie. De VNG heeft per brief gereageerd op de consultatie.