Deze zomer is de VNG gestart met de tweede fase staalkaarten. Deze fase bestaat uit korte en overzichtelijke deelprojecten, waarbij onderdelen van de eerste versie verder worden ontwikkeld. 

Op dit moment werkt de VNG aan het eerste onderdeel 'Het Casco'. In dit deelproject wordt een voorbeeldstructuur voor juridische regels in het omgevingsplan opgesteld, dat opstellers van een omgevingsplan kan inspireren.

Voorbeeldstructuur zonder inhoud

In de voorbeeldstructuur worden alle typen regels opgenomen, die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan regels over activiteiten, gebruik en procedures. Het gaat hierbij om de structuur van de regels, nog zonder de inhoud.

Deze structuur is als het ware het casco van een gebouw dat later kan worden ingericht. Ook komen ontwerpkeuzes in dit deelproject aan de orde:

  • Welke vragen zouden gemeenten zichzelf moeten stellen bij het realiseren van de regelstructuur?
  • Welke alternatieven zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen van die alternatieven?

Meedenken?

De VNG streeft ernaar de resultaten van dit eerste deelproject op 1 oktober a.s. te kunnen delen met een kleine groep gemeenten die actief input wil geven. Daarna wordt de structuur verder ontwikkeld en breder gedeeld.

Wilt u meedenken of meer informatie?  Neem dan contact op met de VNG: Jeanette Caenen. De definitieve versie van de structuur wordt in november verwacht.

Van eerste naar tweede fase

Het onderdeel 'Het Casco' is het eerste deel van het vervolg op het project ‘Handvatten voor het omgevingsplan’ van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Deze handvatten zijn begin april opgeleverd en worden aan het einde van de zomer openbaar gemaakt door Aan de Slag.

De VNG pakt de verdere ontwikkeling in de deelprojecten van de staalkaarten op, samen met gemeenten en in nauwe samenwerking met de programma’s Aan de slag en Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK. 

Meer informatie