De VNG heeft vandaag (17 februari) met 34 andere organisaties de Actieagenda Wonen ondertekend. De agenda omvat voorstellen voor de betaalbaarheid van wonen, nieuwbouw, herstructurering en transformatie, vitale en leefbare buurten, en verduurzaming.

‘Belangrijk voor gemeenten is dat met deze Actieagenda een brede coalitie ontstaat’, aldus Harriët Tiemens, VNG-commissievoorzitter RWM. ‘De woningopgave, leefbaarheid en het gasloos maken van onze wijken en het huisvesten van bijvoorbeeld de groeiende groep ouderen vraagt om een kordate, gezamenlijke inzet. Dat maakt deze coalitie waardevol, want gemeenten en provincies alleen kunnen niet alle inwoners een passende woning bieden. Het gaat zowel om een enorme bouwopgave met bijbehorende voorzieningen, zoals wegen en stations, als om investeringen, sociaal en fysiek, in toekomstbestendige wijken en dorpen. Wij weten waar de opgaven liggen. Samen met deze partijen en het Rijk willen we hieraan werken.’

Integrale benadering door het Rijk

In de Actieagenda staan raamafspraken over een fors hogere woningbouwproductie. Daartegenover vragen de partijen van het kabinet:

  • de verhuurderheffing op de woningcorporaties te schrappen
  • het ontschotten van rijksmiddelen en een integrale benadering van de fysieke leefomgeving
  • een structurele financiële impuls voor woningbouw, met een structureel volkshuisvestingsfonds en een grondinvesteringsfonds, dat gemeenten ondersteunt in een actief grondbeleid gericht op de aankoop van woningbouwlocaties.

Naast de punten uit de actieagenda zet de VNG in op de betaalbaarheid van wonen, ook buiten de sociale huursector en meer armslag voor gemeenten om woningen te behouden en te kunnen bestemmen voor doelgroepen die hieraan het meest behoefte hebben.

Gemeenten bepalen zelf lokale woningbehoefte

Voorop blijft staan dat gemeenten zélf op lokaal en regionaal niveau afspraken kunnen maken over de brede aanpak van wonen. Uitgangspunt blijft dat gemeenten moeten bepalen wat de regionale en lokale behoefte is, waar de specifieke tekorten zijn en wat er dus moet worden gebouwd.

De VNG ondertekent deze Actieagenda mee onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat gemeenten in staat moeten worden gesteld worden om hun aandeel op te pakken. Onze 3 voorwaarden gelden ook hier:

  • voldoende financiële armslag voor gemeenten
  • evenwichtige bestuurlijke verhoudingen
  • betere borging van de uitvoerbaarheid van nieuwe taken

Meer informatie