Het ministerie van VWS en een groot aantal partijen sloten gisteren een (onderhandelaars)akkoord over de GGZ. De VNG is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het akkoord en onderschrijft de doelen, maar heeft nog niet getekend.

Dit vanwege verschillende moties die zijn aangenomen door de Algemene ledenvergadering op 27 juni. In de moties staat dat de VNG geen akkoorden tekent voordat met het Rijk een oplossing is gevonden voor de tekorten in het sociaal domein. Maar de VNG wil ook dat het Rijk erkent dat ambulantisering in de GGZ leidt tot extra investeringen door gemeenten.

Belangrijke rol gemeenten

In het akkoord staan afspraken om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de GGZ verder te verbeteren. Het toekomstig ideaalbeeld waar partijen aan werken, is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, zij de hulp krijgen die nodig is, dat die is afgestemd op hun behoeften, en dat deze snel wordt geleverd. De VNG onderschrijft de doelen van het akkoord, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. 

Verbinding zorg en sociaal domein

We hebben bij de onderhandelingen over de zorgakkoorden ingezet op versterking van de verbinding tussen zorg en sociaal domein. Het is belangrijk dat GGZ in de wijk aanwezig is en dat er mogelijkheden zijn voor consultatie en overleg. Het akkoord bevat daarover goede afspraken.

Ambulantisering vraagt om extra geld

Het doel is dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld dat meer patiënten uit instellingen vertrekken en in de wijk komen wonen. Willen gemeenten deze ambulantisering goed uitvoeren, dan is daar extra geld voor nodig. Hierover zijn de VNG en het ministerie van VWS met elkaar in gesprek.

Vier zorgakkoorden

Het hoofdlijnenakkoord GGZ (HLA GGZ) is de laatste van vier zorgakkoorden die VWS met zorgpartijen heeft gesloten om een ombuiging in zorgkosten te realiseren. Het betreft naast de GGZ de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg en de wijkverpleging. De VNG is mede-ondertekenaar van het op 7 juni afgesloten akkoord over de wijkverpleging.

Meer informatie

Hieronder het onderhandelaarsakkoord en het bericht van Rijksoverheid.nl over het bereikte akkoord.

Zie ook