De Unie van Waterschappen (UvW) presenteerde onlangs voorstellen om de waterschapsbelastingen eerlijker, duidelijker en duurzamer te verdelen. De VNG verwelkomt de meeste voorstellen van de UvW, maar plaatst er ook enkele kanttekeningen bij.

Samenwerken

Gemeenten en waterschappen staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterbeheer. Hoe gaan we slim om met de effecten van klimaatverandering, extreme regenval of juist droogte? Gezamenlijk moeten we voldoende ruimte en (financiële) slagkracht hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen pakken. Wij verwelkomen daarom ook de meeste voorstellen die de UvW doet, maar vinden het onwenselijk dat overheden elkaar heffingen gaan opleggen. Dat is iets waarvan we in 2009 bewust zijn afgestapt.

Afspraken Bestuursakkoord Water

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken om doelmatig te werken: goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in het hele land werken constructief samen aan de hand van 3 K’s: beperkte kostenstijging, meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid.

Verontreinigingsheffing

Momenteel zijn riooloverstorten vrijgesteld van verontreinigingsheffing. De UvW vindt dat dat niet strookt met het beginsel de vervuiler betaalt. De UvW stelt daarom voor om riooloverstorten met 5VE per overstortplaats per jaar aan te slaan. Overstorten zijn echter geen keuze, maar een noodzakelijk onderdeel van het stedelijk watersysteem. Het is een veiligheidsventiel tegen wateroverlast. Het resultaat is enkel dat overheden bij elkaar gaan heffen.

Zuiveringsheffing

Circa 29% van de zuiveringskosten wordt door hemelwater veroorzaakt. De UvW vindt dat waterschappen (financiële) mogelijkheden moeten hebben om gerichte maatregelen te nemen, die bijdragen aan een vermindering van hemelwaterkosten. De UvW stelt voor dat in de wet geregeld wordt dat een waterschap hiervoor middelen uit de zuiveringsheffing kan inzetten. Daarnaast geeft de UvW aan dat als significante verbeteringen ondanks de inspanningen van het waterschap uitblijven, het denkbaar is dat er een moment komt waarop waterschappen de zuiveringskosten die als gevolg van de afvoer van hemelwater ontstaan, op gemeenten verhalen.

Wij vinden dit onverstandig en verwachten dat dit uitblijft. Gemeenten stimuleren op dit moment al zoveel mogelijk de afkoppeling van hemelwater. Investeringen doen we daar waar de maatschappelijke kosten het laagst zijn. Samenwerking en afstemming tussen gemeenten en waterschappen moet bij afkoppelen dan ook voorop staan.

Vervolgprocedure

Na vaststelling van de voorstellen in oktober, zal het Uniebestuur deze aan de minister van IenW aanbieden en de minister verzoeken om de voorstellen in wetgeving om te zetten. De verwachting is dat de minister de Kamer nog vóór het einde van dit jaar hierover en over het vervolg informeert.

Meer informatie