Samen verschil maken. Dat zijn voor de VNG de trefwoorden van 2018. In dat jaar heeft de ontwikkeling richting netwerkorganisatie steeds meer vorm gekregen en is de samenwerking onderling en met andere overheden en organisaties versterkt.

Door samen te werken kunnen we het verschil maken voor bijvoorbeeld iemand met een psychische kwetsbaarheid. Dankzij de samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties kan hij of zij zelfstandig wonen en meedoen.

De VNG zat lang op de lijn dat wet- en regelgeving moest gelden voor alle gemeenten. Ook daarin kantelen we en willen we samen verschil maken. Een thema als ondermijning manifesteert zich anders in Maastricht dan in de haven van Rotterdam. Dat vraagt om een regio-specifieke aanpak met een daarop toegesneden structuur. Niet meer honderd verschillende geldstroompjes maar meer financiële armslag voor gemeenten.

Raadsverkiezingen

2018 was ook het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden en dus ook bij de VNG een nieuw bestuur en nieuwe commissies werden gevormd. Het in goede banen leiden van de werving van ruim 200 nieuwe bestuurs- en commissieleden is een vierjaarlijkse krachttoer voor het VNG-bureau. Na een zorgvuldige selectieprocedure stond er begin september een team waarin ook steeds meer raadsleden en lokale partijen zijn vertegenwoordigd. Want de VNG wil een vereniging zijn waarin al haar leden zich herkennen.

Tekorten sociaal domein

In het afgelopen jaar was er veel te doen rond de tekorten in het sociaal domein. Extra financiële ondersteuning was hard nodig. Het Rijk erkent inmiddels de forse problematiek van gemeenten en is gemeenten op een aantal terreinen tegemoetgekomen. Wij waarderen die erkenning, maar constateren tegelijkertijd dat de huidige tegemoetkomingen, met name op de jeugdzorg, slechts een gedeeltelijke oplossing bieden voor de problemen van gemeenten.

Verantwoording Fonds GGU

Voor het eerst is dit jaar aan het jaarverslag de verantwoording Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) toegevoegd. Met dit fonds creëren we maatwerk, bundelen we schaarse expertise en besparen we kosten op het gebied van digitalisering en informatisering.

Financieel Jaarverslag

De vereniging heeft in 2018 een goed financieel resultaat weten te behalen. Dit jaarverslag geeft nog inzicht in de begroting ‘oude stijl’. Voor 2019 gaan we werken met een nieuwe meerjarige begrotingssystematiek.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten kennis genomen van het VNG Jaarverslag 2018 en de verantwoording over het Fonds GGU. Daarnaast hebben de leden het Financieel Jaarverslag vastgesteld en het VNG-bestuur decharge verleend.

Meer informatie