Op 29 juni behandelt de Kamer onder andere het advies van de Raad voor Cultuur en de aanvullende Rijksondersteuning voor de culturele sector. De VNG vraagt om meer budget voor culturele instellingen en voor gemeenten. De schade in de lokale cultuur door corona is groot.

Advies van de Raad voor Cultuur

In het rapport van de Raad voor Cultuur over de culturele Basisinfrastructuur 2021-202 krijgt een aantal podiumkunstgezelschappen een positieve beoordeling, maar een negatief advies omdat ze te weinig budget hebben. Dit leidt tot gaten in de lokale programmering. Het geldt ook voor gezelschappen met een grote spreiding van voorstellingen in het land. Diverse podia hebben hier al op gewezen. De VNG sluit zich hierbij aan. We raden aan om budget beschikbaar te stellen voor deze instellingen.

Aanvullende Rijksondersteuning

De cultuur wordt, ook lokaal, zeer sterk getroffen door de coronacrisis. De minister verwacht cofinanciering wat niet voor elke gemeente gemakkelijk zal zijn vanwege de eigen financiële problemen. De netto coronaschade in de lokale cultuur is door de branches en gemeenten tussen half maart en 1 juni becijferd op € 176 miljoen. Vanuit BZK komt vooralsnog € 60 miljoen bevoorschotting in het Gemeentefonds om deze schade te dekken. Het mag duidelijk zijn dat een forse nabetaling van het Rijk noodzakelijk is. En het loopt door. We schatten de schade in de tweede periode van 1 juni tot 1 september op ruim €100 miljoen. We dringen erop aan om als Rijk snel met een tweede voorschot van € 60 miljoen te komen voor de tweede periode.

Brief 

VNG-input overleg Cultuur en corona II (19 juni 2020)

Meer informatie