De Eerste Kamer heeft op 30 mei een debat over de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet. De VNG vraagt nogmaals aandacht voor het belang van een lokale keuze voor de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Het ontwerp-Omgevingsbesluit houdt onvoldoende rekening met de complexiteit en de uitvoerbaarheid van gevallen:

  • waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en
  • waarbij het volgen van de reguliere voorbereidingsprocedure tot problemen in de uitvoeringspraktijk zal leiden.

Continu in gesprek, ook in alle procedures

Het gedachtegoed van de Omgevingswet gaat uit van continu in gesprek zijn met de omgeving, dat kan door bijvoorbeeld participatie en het creëren van draagvlak. Het overstijgt dus inspraak bij aanvragen voor complexe projecten of individuele vergunningen.

Ook tijdens de voorbereidingsprocedure is participatie belangrijk voor het draagvlak. In de zienswijzefase krijgen partijen gelegenheid die belangen in te brengen en mee te denken over een ontwerp-besluit vóórdat tot aanvraag wordt besloten. Dit:

  • vergroot het maatschappelijk draagvlak 
  • beperkt maatschappelijke risico’s 

De opgelegde reguliere procedure biedt daar juist geen mogelijkheid toe. Dit is naar ons idee een gemiste kans.

Steun andere organisaties

Hieronder treft u onze inhoudelijke argumentatie aan. Deze wordt gesteund door IPO, UvW, G32, en G4. De natuur- en milieuorganisaties wensen ook meer participatiemogelijkheden. VNO-NCW ziet ook geen principiële bezwaren.