Veel gemeenten willen investeren in middenhuur. Het wetsvoorstel voorziet in een goede procedure. Aanvullend willen gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op prijs, kwaliteit, indexering van de huurprijs en de wens dat de woning tenminste 15 jaar als middenhuurwoning blijft bestaan.

De VNG is ingenomen met het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet om meer middenhuur te realiseren. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de VNG een aantal aandachtspunten mee om tot heldere en werkbare regelgeving te komen om zo de investeringen in middenhuur mogelijk te maken.

Wijziging van de Huisvestingswet

De huidige Huisvestingswet biedt de mogelijkheid aan gemeenten om zelf een prijsgrens te bepalen afhankelijk van de lokale omstandigheden. De wijzigingen zoals in het wetsvoorstel zijn opgenomen zien wij als een noodzakelijke en wenselijke verduidelijking van de Huisvestingswet.

De wijzigingen van de Woningwet

In het regeerakkoord was de vereenvoudiging van de markttoets al aangekondigd. De huidige markttoets is te ingewikkeld en niet werkbaar. Dit wetsvoorstel voorziet in een goede procedure.

Een vereenvoudiging van de markttoets is ook logisch nu de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB werkzaamheden binnen de corporatie een feit is. Met de goedkeuringsprocedure in de wet wordt bepaald of een corporatie toestemming krijgt bepaalde niet-DAEB werkzaamheden te verrichten.

Onduidelijkheid marktverkenning

In (de toelichting op) het wetsvoorstel is niet duidelijk wat de juridische status is van een marktverkenning en meer in het bijzonder: wat de juridische status is van de uitkomst van de marktverkenning.  De VNG verzoekt de Tweede Kamerleden hierover meer helderheid te vragen bij de minister.

Gemeentelijke positie middenhuur niet stevig genoeg

Het wetsvoorstel is getiteld ‘Wet maatregelen middenhuur’ maar het is wat ons betreft niet volledig. Recente ervaringen van gemeenten leren dat het lastig is om te borgen dat een nieuw te realiseren middenhuurwoning aan bepaalde eisen voldoet. Een gemeente wil bijvoorbeeld borgen dat een middenhuurwoning ten minste 45 m2 bedraagt; dat de huurprijs van de woning niet hoger is dan 950 euro; dat er een afspraak ligt over indexering van de huurprijs én dat er een afspraak ligt dat de woning in ieder geval 15 jaar als middenhuurwoning blijft bestaan. 

De VNG pleit er voor om te borgen dat gemeenten een betere positie krijgen om deze praktische zaken goed te kunnen regelen, ook als een gemeente geen eigenaar is van de grond. De betaalbaarheid in het middensegment verdient de nodige aandacht. En zeker bij nieuw te realiseren woningen moeten waarborgen voor betaalbaarheid een feit zijn. Dit zou dan goed aansluiten bij het voornemen van de minister om excessieve huren in bestaande middenhuurwoningen aan te pakken.

Meer informatie