De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van gemeenten. Dit met oog op het algemeen overleg Financiële Verhoudingen op 2 juli aanstaande.

In het position paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen aan dat de financiële positie onhoudbaar wordt. Het is onze belangrijkste zorg dat onze inwoners en bedrijven de wrange vruchten plukken van de kwetsbare financiële positie van gemeenten in de vorm van een schraal voorzieningenaanbod, hogere OZB en een slecht onderhouden buitenruimte.

Inhoud position paper

We geven in het paper aan wat:

  • de aard van de financiële problemen van gemeenten is
  • de noodzaak is om te komen tot structureel gezonde gemeenten
  • de zich ophopende maatschappelijke problemen zijn
  • wat de bijkomende effecten van de coronacrisis zijn.

Daarnaast gaan we in op de tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het Gemeentefonds.

Meer informatie