De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Flexibiliteit en zekerheid

Gemeenten zetten waar nodig flexibel personeel in. De gemeentelijke werkgever kan daarbij verschillende soorten dienstverbanden inzetten. De VNG en de vakbonden streven het principe na, dat voor gelijkwaardig werk gelijkwaardige beloning geldt. In deze cao is afgesproken dat medewerkers die in payroll werken, een beloning ontvangen die vergelijkbaar is met een medewerker met een aanstelling. Deze afspraak gaat in op 1 juli 2018.

Verlof en bewust belonen

Een belangrijk punt voor de VNG was de harmonisatie van het verlof zodat medewerkers meer keuzevrijheid krijgen om hun verlof in te zetten.  Partijen zijn overeengekomen om een nieuwe verlofregeling uit te werken en na overeenstemming over de uitwerking, deze regeling  in 2020 op te nemen in de cao. Gemeenten die willen kunnen een pilot starten met bewust belonen op basis van het advies uit het co-creatietraject.

Perspectief op de arbeidsmarkt

Partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van de cao 2000 jongeren aan het werk te helpen bij gemeenten. Daarnaast blijven partijen zich inzetten om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling is om tot en met 2023 in totaal 5250 garantiebanen te realiseren.  Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te stimuleren.

Salarisverhoging

•    Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0%.
•    Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt.
•    Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%.
•    Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt.

Met een looptijd van 20 maanden willen beide partijen zorgen voor stabiliteit in de gemeentelijke sector. De VNG en de vakbonden gaan deze periode samen gebruiken voor de uitwerking van de cao-afspraken en zich voorbereiden op de implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Hoe het verder gaat

Het akkoord wordt definitief na instemming van onze achterban. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur bespreken het principeakkoord op 6 juli. De VNG geeft in de ledenraadpleging een nadere toelichting op het akkoord. Door het aankomende zomerreces heeft de ledenraadpleging een langere looptijd. De ledenraadpleging loop van 12 juli tot en met 27 september 2017.

Na de ledenraadpleging kan het bestuur op 5 oktober a.s. het akkoord bekrachtigen

Meer informatie