Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben, als onderdeel van de artistieke kwaliteit. 

Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector en kijk per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen.

Die aanbevelingen geven het IPO en de VNG mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven, als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan.

Regioanalyses

“Om te zorgen voor een landelijk goed cultuuraanbod, is het van belang dat provincies, gemeenten en cultuursector aan de voorkant van het proces worden betrokken en dat er per regio wordt bekeken wat er nodig is aan culturele infrastructuur en bijbehorende middelen”, zo schrijven de decentrale overheden in hun advies aan de minister.

Sjoerd Feitsma, wethouder van Leeuwarden:

“Cultuur gaat over meer dan kunst. Het gaat over leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is niet óf de Randstad óf de Regio, maar ‘en – en’. 

Achtergrond

Het ministerie van OCW onderzoekt of het huidige cultuurbeleid verbetering nodig heeft. Dit doet OCW samen met makers, instellingen en anderen werkzaam in de culturele sector. Maar ook samen met het IPO, de G9 (de 9 grote gemeenten die het merendeel van de BIS-instellingen huisvesten) en de VNG 

Meer informatie