Kijk naar de ontwikkeling van kinderen, ouders en professionals en niet alleen naar het belang van de instellingen. Juist samenwerken van professionals op de werkvloer versterkt een passend aanbod voor de ontwikkeling van de kinderen. Dat stelt de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang.

De juridische vorm van verbinding tussen onderwijs en kinderopvang zal per wijk of per dorp zal niet hetzelfde zijn vanwege verschillende maatschappelijke opgaven.

De Taskforce presenteerde 27 maart haar definitieve rapport aan demissionair minister Asscher en staatssecretaris Dekker. VNG is enthousiast over de adviezen. Het past binnen de VNG agenda 2017 

Regie gemeente

De Taskforce stelt voor dat gemeenten de regie nemen over het proces. Aan de gemeente wordt een bemiddelende en faciliterende rol geadviseerd om de samenwerking tussen onderwijs en opvang te versterken. De VNG staat achter dit advies. De gemeenten hebben een taak voor dezelfde groep kinderen op het gebied van onderwijsachterstanden, jeugdbeleid, jeugdzorg en grotestedenbeleid.

Budgetten ontschotten

De bijbehorende geldstromen kunnen niet gecombineerd worden vanwege de verschillende doelen en verantwoording. Ook de VNG vraagt het Rijk om de gemeenten de mogelijkheid te geven deze budgetten te ontschotten en/of te bundelen. De VNG adviseert de gemeenten om de eigen gemeentelijke subsidies voor de jongeren kinderen alvast te ontschotten als voorbeeld voor het Rijk.

Proeftuinen VNG

Hoe de gevraagde taak van de gemeente kan worden uitgevoerd, onderzoekt de VNG in haar proeftuinen. Deze proeftuinen worden in het rapport expliciet genoemd. Het is de plek om te onderzoeken hoe de gemeente haar regie rol kan oppakken, niet alleen bemiddelend en faciliterend maar ook door de taken op het gebied van jeugdzorg, jeugdbeleid, passend onderwijs en de doorgaande leerlijn te bundelen, met als insteek niet curatief maar preventief de professionals te laten samenwerken.

De VNG gaat graag in gesprek met het ministerie over het delen van de uitkomsten van de proeftuinen zodat alle gemeenten hiervan kunnen profiteren en weten waar de kracht de gemeenten ligt om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te versterken ten gunste van de ontwikkeling van alle kinderen in Nederland. 

Meer informatie