De VNG-commissie Gezondheid en Welzijn heeft geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te grote onzekerheden bij het uitwerken van dit model.

Het gaat dan vooral om onzekerheid over de omvang van groep cliënten die van de Wmo naar de de Wet langdurige zorg (Wlz) gaan en over het budget dat daarmee gemoeid is. De commissie vindt wel dat de beweging in de lijn van het advies van de commissie-Dannenberg moet doorgaan. De problemen van nadeelgemeenten worden geïnventariseerd. 

Vervanging systeem centrumgemeenten

Met gemeenten is afgesproken dat het budget voor beschermd wonen via een objectief verdeelmodel over alle gemeenten zullen worden verdeeld (in plaats van via de centrumgemeenten). Gemeenten moeten zo beter invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er moet zo ook meer synergie worden bereikt met de Wmo 2015. Het was de bedoeling dat het nieuwe verdeelmodel vanaf 2020 toegepast zou gaan worden.

Meer tijd nodig

In een bestuurlijk overleg komende maand wordt de kwestie met met de betrokken bewindspersoon verder besproken. Na een half jaar bekijkt de VNG-commissie hoe hierin verder kan worden gegaan.