Minister Ollongren wil de Gemeentewet op een aantal punten wijzigen om de lokale democratie te versterken en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben.

De minister onderzoekt ook of de screening voor burgemeesters verscherpt kan worden.

Vertrouwen en legitimiteit

De minister wijst in haar brief op de naderende gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe lokale besturen moeten goed en integer kunnen functioneren. Dat is belangrijk voor het vertrouwen in de politiek en voor de legitimiteit van het overheidshandelen.

Daar is de VNG het in een eerste reactie van harte mee eens. Op hoofdlijnen kunnen wij dan ook instemmen met de plannen van de minister.

Gemeentekwestie

Met de minister vinden wij dat het allereerst aan gemeenten is om bestuurlijke problemen of integriteitskwesties op te lossen. Dat hoort bij ons democratisch bestel. Daar zetten lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders zich ook vol voor in.

VOG en basistoets

Wij zijn verheugd met het voorstel van de minister om de Gemeentewet aan te passen zodanig dat wethouders voor hun aantreden verplicht worden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De VNG pleit hier al geruime tijd voor.

De VNG denkt graag mee over de precieze uitwerking van de basistoets integriteit die de minister voorstelt. Dit is een risico-analyse, waarbij diploma’s en opleidingen worden gechecked en belangen in kaart worden gebracht.

Positie van burgemeesters

De VNG meent voorts dat burgemeesters meer bevoegdheden nodig hebben om hun verantwoordelijkheid voor de integriteit vanuit het lokaal bestuur te versterken en te bewaken. De VNG wil graag de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangepast zien met een uitbreiding van de zorgplicht van de burgemeester zoals beschreven in artikel 2: 4 Awb.

Daarnaast stellen wij voor om artikel 170 Gemeentewet zo aan te passen dat de positie van de burgemeester als hoeder van de integriteit binnen het lokale bestuur meer vorm en inhoud krijgt. Wij gaan hierover graag met de minister in gesprek.

Meer informatie