Om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen of zelfs te verbeteren, moeten we ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Klimaatverandering is een feit. Het is noodzaak dat gemeenten samen met andere partijen de schouders eronder zetten om klimaatadaptatie te versnellen en dus van project naar proces gaan.

Om dit te bereiken heeft de VNG een uitgebreide rondvraag gedaan bij gemeenten en op basis daarvan een position paper opgesteld. Dit dient als input voor gesprekken met het rijk en andere partijen. De VNG vraagt daarbij aandacht voor 3 thema’s: 

  • samenwerking met onze partners (op nationaal en regionaal niveau) 
  • inhoudelijke onderwerpen en agendering daarvan
  • uitvoeringskracht en financiële arrangementen

Langs de lijnen van deze thema’s bepaalt de VNG haar agenda voor de komende periode. Daarnaast wil de VNG ook bestaande en nieuwe gemeentebestuurders inspireren om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Want klimaatadaptatie is een nationale opgave met een primair gebiedsgerichte en lokale uitwerking.

Gezamenlijke opgave

Uiteindelijk is een klimaatbestendig Nederland in 2050 een gezamenlijk streven. Daarbij is goede ondersteuning aan gemeenten essentieel. Belangrijke randvoorwaarden voor gemeenten zijn:

  • versterken van de regionale uitvoeringskracht
  • voldoende kennis 
  • bijpassende financiële arrangementen

Meer informatie