Het Klimaatakkoord op hoofdlijnen is gepresenteerd. Hoe staat de VNG in het Klimaatakkoord? Hoewel er nog een aantal onderwerpen op de tafels liggen waar nog een besluit over moet worden genomen, zien we goede vorderingen.

De VNG is heel benieuwd naar de uitkomst van de geplande doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) deze zomer. Wij hebben, op basis van de getoonde inzet, ambities en lef, vertrouwen in de voortgang van de onderhandelingen.

Doorrekening PBL en CPB van groot belang

Het PBL gaat deze zomer de plannen doorrekenen om te bepalen of de rijksdoelstelling om te komen tot een CO2-reductie in 2030 wordt gehaald. Het CBP doet daarnaast een berekening van het koopkrachteffect voor inwoners. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan.

VNG-leden

De VNG betrekt haar leden bij de voorstellen in het Klimaatakkoord zodra de uitkomsten van het PBL en CPB bekend zijn. Pas als uit de berekeningen blijkt dat de voorgestelde maatregelen leiden tot het beoogde resultaat van 49% CO2-reductie, met daarbij een eerlijke kostenverdeling, leggen wij de voorstellen voor aan onze leden. Via diverse bijeenkomsten, nieuwsberichten en nieuwsbrieven houden wij hen op de hoogte en betrekken wij hen bij de onderhandelingen.

Grote opgaven voor gemeenten

Voor de gemeenten ligt er een grote verantwoordelijkheid in de gebouwde omgeving. Huizen en het maatschappelijk vastgoed moeten van het aardgas af en voor aardgas moeten alternatieve energiebronnen komen. De ruimtelijke inpassing hiervan is een enorme uitdaging voor gemeenten. Alle gemeenten moeten aan de slag met het maken van wijkgerichte aanpakken. Dit kunnen zij niet alleen, maar alleen met de inzet van alle betrokken partijen.

De  bouw- en installatiesector moeten met innovatieve oplossingen komen. Van het Rijk vragen we wettelijke kaders en slimme financieringsconstructies. Denk aan een gebouwgebonden financiering. We hebben kennis nodig en voldoende vakmensen die het werk daadwerkelijk gaan uitvoeren. En uiteraard kunnen we het niet zonder de woningcorporaties, netbeheerders en de inwoners zelf.

Wie betaalt de rekening?

De rekening van de energietransitie mag niet alleen op het bordje van de inwoners komen. De VNG vindt het van groot belang dat de energietransitie niet leidt tot energiearmoede.

Zorgvuldig proces

De energietransitie is een complexe en omvangrijke opgave met veel impact op inwoners, ondernemers en de leefomgeving. Keuzes en afspraken over de regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling moeten in regionale energiestrategieën (RES) worden vastgelegd door de decentrale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Er moet tijd en ruimte zijn om alle inwoners te betrekken bij de energietransitie.

Meer informatie