Vandaag stemde de ALV van de VNG in met een actualisering van de statuten. De wijziging neemt onduidelijkheden weg bevat enkele nieuwe inhoudelijke bepalingen.

Doel van de VNG 

Een van de wijzigingen brengt in artikel 2 het doel van de VNG meer in lijn met onze missie en visie. Dit artikel luidt nu: 

‘De vereniging heeft ten doel te werken aan een krachtige lokale overheid door agenderend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.’ 

Als tweede lid is hieraan toegevoegd: 

‘De vereniging ondersteunt daartoe met belangenbehartiging, netwerken en dienstverlening haar leden collectief, in groepen en individueel bij de vervulling van bestuurs-, uitvoerings-en overige taken, en bij de organisatie van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.’ 

overzichtsfoto van de ALV in het atrium van het VNG-gebouw

foto: Corne Houwaard

Nieuwe bepalingen 

De jaarlijkse bijdrage aan het Fonds Gezamenlijke Uitvoering is nu ook opgenomen in de statuten. Verder zijn er onder meer vernieuwde bepalingen over de vaste adviescommisies en is opgenomen dat het bestuur kan besluiten de ALV via elektronische middelen te houden en bijeen te roepen. 

Meer informatie