Komende week behandelt de Tweede Kamer onder meer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In aanloop daarnaar heeft de VNG de Kamerleden aandacht gevraagd voor 5 onderwerpen: het VTH-stelsel, mobiliteit, de afvalketen, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit.

We stuurden de Kamer hierover een position paper, waarin we de volgende punten naar voren brengen:

 • Verbeter versneld het VTH-stelsel 
  Zet in op structurele verbeteringen van het huidige VTH-stelsel.
 • Haal mobiliteit uit de verkokering
  Bekijk mobiliteit en bereikbaarheid in relatie tot woningbouw, ruimtegebruik en klimaatopgaven, investeer in verkeersveiligheid en stel gemeenten in staat om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen.
 • Zet in op verandering aan de voorkant van de afvalketen 
  Producenten moeten bij het ontwerp van producten rekening houden met hergebruik om te voorkomen dat producten na hun levensduur tot hoge kosten leiden voor de samenleving.
 • Maak van klimaatadaptatie prioriteit in de begroting
  Ondanks overstromingen in Limburg maakt de IenW begroting geen extra geld vrij voor klimaatadaptatie. 
 • Zet het Schone Lucht Akkoord in waar het moet
  De VNG helpt mee met informatievoorziening richting gemeenten zodat gemeenten die willen aansluiten daartoe ook in staat worden gesteld. 

Meer informatie