De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft bij gemeenten geleid tot vragen of en welke impact dat heeft op gemeentelijke projecten. De VNG heeft op basis daarvan en gesteund door motie (aangenomen tijdens de ALV op 5 juni) een plek ingenomen aan de landelijke gesprekstafel.

Stand van zaken

Op landelijk niveau werken de voormalige PAS-partners, bestaande uit de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW, samen. Momenteel onderzoeken deze partijen de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten. Ook werken de partijen aan een nieuw perspectief. Waarbij het doel is om op korte termijn duidelijkheid te geven over vergunningverlening voor nieuwe projecten en de oprichting van een speciale commissie die nadenkt over vergunningverlening op de middellange en lang termijn. De VNG zet zich in om zo snel mogelijk een handelingsperspectief te bieden hoe hiermee om te gaan.

Informatie

De VNG gaat begin volgende week bij gemeenten inventariseren of en zoja welke impact de uitspraak heeft op gemeentelijke projecten. De uitkomst daarvan neemt de VNG mee in de gesprekken aan de landelijke tafels en in een plan van aanpak. Daarvan is vandaag in de commissie RWM afgesproken dat deze voor september gereed is.

Vragen en antwoorden

De VNG informeert via haar website gemeenten over de voortgang van de aanpak. Het ministerie van BZK heeft een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken voor woningbouwontwikkelingen.

Voor meer informatie en veelgestelde vragen kunnen gemeenten ook terecht op de website van BIJ12 (www.bij12.nl).

Meer informatie