Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met vervuiling van gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Om deze vervuiling tegen te gaan is een overzichtsrapport opgesteld, dat gemeenten handvatten biedt om maatregelen te nemen.

Om de kwaliteit van de recyclingresultaten verder te verbeteren, heeft het Afvalfonds eerder afgesproken om de recyclebaarheid van verpakkingen te vergroten via tariefdifferentiatie. Daarbij betalen producenten een hoger tarief voor slechte of niet recyclebare verpakkingen. Om het draagvlak onder inwoners om afval te scheiden te behouden, is ervoor gekozen om de boodschap niet complexer te maken. Daarom mogen bepaalde verpakkingen (zoals een chipszak) wel gewoon bij het PMD-afval. Die worden dan ook niet gezien als vervuiling.

Handvatten voor verbetering kwaliteit 

Om gemeenten te ondersteunen heeft het bureau Stantec een rapport opgesteld met relevante, eerder uitgevoerde onderzoeken en aanbevelingen om de kwaliteit van de afvalstromen te optimaliseren. In het rapport worden handvatten en aandachtspunten voor gemeenten gegeven om, afhankelijk van de lokale situatie en zonder de gemeentelijke doelstellingen in de waagschaal te stellen, de kwaliteit van de afvalstroom te verbeteren. Zo leidt het (te ver) verlagen van de service op de inzameling van restafval echt tot slechtere PMD-kwaliteit. 

Kostenvergoeding 

De ingezamelde PMD-afvalstroom wordt direct na inzameling visueel beoordeeld, waarbij vervuiling met vooraf vastgestelde ‘stoorstromen’ een belangrijkere rol speelt. Het correct scheiden van afval voorkomt dat het sorteer- en recyclingproces wordt verstoord en is bepalend om als gemeente een kostenvergoeding te kunnen blijven ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen.

Meer informatie

Achtergrondinformatie

Voor het inzamelen van PMD-afval zijn aparte afspraken gemaakt met het Afvalfonds Verpakkingen. De afspraken gaan onder meer over een vergoeding, maar ook over de vereiste kwaliteit van de ingezamelde stroom. Belangrijk voor het kunnen realiseren van goede recyclingresultaten en het beperken van de kosten. Om de beste resultaten en de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren, moet de ‘kwaliteit’ van de ingezamelde stroom zo hoog mogelijk zijn. Dit is ook 1 van de uitgangspunten in de eind 2019 afgesloten Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029.