Om de voortgang van passend vervoer te stimuleren heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag een brigadier vervoer aangesteld. In een eerste rapportage geeft de brigadier aan welke belemmeringen er als rode draden door de uitvoering lopen en wat de vervolgstappen zijn.

Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van ruim twintig regiobijeenkomsten, overleg met landelijke brancheorganisaties, bureauonderzoek en de eerste resultaten van specifieke pilots passend vervoer.

Rode draden

Elke regio kent weliswaar zijn eigen specifieke vraagstukken bij het organiseren van passend vervoer, maar er zijn ook een aantal overkoepelende vraagstukken/rode draden.

  • helderheid over de wettelijke borging, afbakening en reikwijdte van type vervoerders
  • helderheid over de structurele financiering van passend vervoer en helderheid over wet- en regelgeving
  • implementatievraagstukken: samenwerking en regie
  • herijking regionale convenanten

Vervolgstappen

Als vervolgstappen geeft de brigadier onder meer aan:

  • ontwikkeling van instrumentaria om onder meer afspraken in een meerpartijen-samenwerking vast te leggen
  • ondersteuning bij borging van structurele afspraken
  • handhaven mogelijkheid subsidie aan te vragen voor pilots passend vervoer

Voorlopig model passend vervoer

Uitgaande van de vervoersbehoefte van mensen met verward gedrag en de mogelijke/gewenste situatie voor de middellange termijn worden in het model passend vervoer een aantal aanbevelingen gedaan. Aanbevelingen die momenteel in de praktijk getest worden.

Aan de hand van de resultaten van vervoerspilots, praktijkervaringen met het model en gemaakte keuzes op het gebied van aanpassingen in de wetgeving wordt het model geëvalueerd en omgezet naar een definitieve versie.

Brief Tweede Kamer

Mede aan de hand van het rapport van de brigadier vervoer heeft VWS minister Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken passend vervoer en hoe er invulling gegeven wordt aan (wettelijke) vervolgacties.

Meer informatie

Zie ook