De Tweede Kamer hield in december een overleg over jeugdhulp. Kamerleden hadden de nodige vragen en zorgen over de jeugdhulp, maar ze waren ook zeker positief over een aantal ontwikkelingen. Belangrijke gesprekspunten waren financiële tekorten, administratieve lasten en aanbestedingsplicht.

In het voorjaar verschijnt de tussenevaluatie van de Jeugdwet, inclusief een kabinetsreactie. Bij die gelegenheid zullen veel punten die nu aan de orde kwamen weer op de agenda staan. In dat opzicht was dit debat een soort voorloper.

Financiële tekorten

Veel partijen stelden vragen over de financiële tekorten van gemeenten en drongen aan op het vinden van een oplossing. Minister De Jonge begreep het probleem heel goed, maar had ook vragen. Hoe verhoudt het nieuws dat er in 2016 macro € 1,3 miljard door gemeenten is overgehouden zich met de tekorten in individuele gemeenten? En wat zijn de oorzaken van die tekorten? Zijn dat problemen met de verdeling, met het beleid of met het volume? Is het ingroeitempo voor gemeenten te hoog?

Over al deze vragen wil de minister meer inzicht hebben en intensief in gesprek met gemeenten. Hij wil de oorzaken goed en snel onderzoeken, voor hij maatregelen neemt. VNG en VWS hebben in een bestuurlijk overleg afgesproken om deze maand ambtelijk wekelijks bij elkaar komen om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de financiële tekorten.

Eind januari wil de minister dit onderwerp bespreken bij het overhedenoverleg van Rijk en gemeenten. Eventuele besluitvorming vindt vervolgens bij de Voorjaarsnota plaats. De minister zegde de Kamer toe in februari met een brief te informeren. 

Aanbestedingsplicht

Een andere belangrijke kwestie was de aanbestedingsplicht. Kamerleden vroegen de minister om de aanbestedingsplicht in het sociaal domein kan vervallen. Minister De Jonge wees erop dat in maart 2016 nagenoeg de hele Kamer vóór de Aanbestedingswet had gestemd. Die wet heeft ook consequenties voor de Jeugdwet, en is niet zomaar aangepast. Daarom kiest de minister voor een aanpak die gemeenten en aanbieders zo snel mogelijk helpt. 

  • Ten eerste kan men op zoek gaan naar de mogelijkheden binnen de wet: pak allereerst de ruimte in de huidige regels. De minister noemde voorbeelden die hij actief wil uitventen.
  • Een tweede stap is bekijken hoe regelgeving, ook in Brussel, kan worden aangepast. Dit is een proces dat meer tijd vergt.

VNG-pagina: Aanbesteden van jeugdhulp

Administratieve lasten

Bureaucratie en regeldruk zijn er nog steeds in de jeugdzorg, de administratieve lasten blijven een knelpunt, constateren Kamerleden. Minister De Jonge wijst op het komende wetsvoorstel voor administratieve lastenverlichting. Ook de sector zelf kan hierin initiatieven nemen.

Tot slot

Aan de orde kwamen ook onderwerpen als: gedwongen kader, pleegzorg, overgang van 18-/18+ (moet van abrupt vloeiend worden) en huiselijk geweld en kindermishandeling. Op dinsdag 12 december wordt over de begrotingen gestemd.

Woordelijk verslag + Moties

Er zijn 12 moties ingediend. Sympathiek was de motie om op Internationale Kinderdag een kindervragenuur in de Kamer te houden, waarin kinderen vragen kunnen stellen aan het kabinet. Deze motie is aangenomen.

Kamerbrief VNG

Voortgangsbrief VWS

Kamerbrieven van anderen

Zie ook