Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze gemeenten gaat verplichten om aan iedereen die onder de Participatiewet valt een passend aanbod te doen. Dit is weer een uitvoeringsverplichting voor gemeenten die in de wet wordt vastgelegd.

En dat terwijl het SCP eerder deze week in de evaluatie van de Participatiewet stelt dat niet uit onderzoek is gebleken dat het opleggen van verplichtingen en sancties activerend werkt in de zin van meer uitstroom uit een bijstandsuitkering.

De staatssecretaris gaat met deze maatregel ook voorbij aan de kritiek van het SCP, dat vraagtekens zet bij een aantal aannames die aan de Participatiewet ten grondslag liggen. Hierover zou het gesprek ook moeten gaan.   

Inzet gemeenten

Gemeenten zetten zich dagelijks - binnen hun mogelijkheden - in om de participatie van kwetsbare inwoners te vergroten. Dat doen gemeenten door mensen naar werk te begeleiden, maar ook door het aanbieden van bijvoorbeeld een scholingstraject of schuldhulpverlening.

Daarnaast zijn veel inwoners met een bijstandsuitkering zelf actief met bijvoorbeeld mantelzorg, of zijn ze om diverse redenen niet in staat om een tegenprestatie te leveren.

VNG: verplichting overbodig

Een nieuwe verplichting om iedereen een passend aanbod te doen is wat de VNG betreft overbodig. De wet biedt al voldoende mogelijkheden. Het vastleggen van deze regel in de wet beperkt gemeenten juist in hun mogelijkheden om maatwerk te bieden en gaat uit van wantrouwen.

Ruimte voor maatwerk en ontschotten

In onze reactie op de evaluatie van de Participatiewet pleiten we daarom juist voor ruimte voor maatwerk en regie, en het wegnemen van schotten. Terecht wijst het SCP op de complexiteit en omvangrijkheid van de wet als belemmerende factor.

Juiste randvoorwaarden voor passend aanbod

De staatssecretaris stelt dat het doen van een passend aanbod binnen de bestaande middelen moet worden gedaan. Dat is geen realistische aanname.

Zoals we ook in onze reactie op de evaluatie van de Participatiewet hebben gezegd, hebben gemeenten onvoldoende middelen om alle inhoudelijke ambities waar te maken en iedereen te ondersteunen.

Om iedereen een passend aanbod te kunnen doen, moet het Rijk de juiste randvoorwaarden creëren en voldoende middelen beschikbaar stellen.

Meer informatie