Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk zijn van 1 juli verlengd tot en met 31 december 2020.

Criteria

Meerkosten betreffen de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zijn een aantal criteria afgesproken. Meerkosten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar zijn, proportioneel (niet buitensporig) en doelmatig (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren).

Geen uitputtende lijst

Een uitputtende lijst bevat de uitgewerkte afspraken niet, maar er worden wel voorbeelden genoemd. Zo vallen de extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren en de beschikbaarstelling van quarantaineopvang er wel onder, maar bijvoorbeeld niet de hogere uitvoeringskosten van gemeenten. 

Compensatie

Gemeenten ontvangen de vergoeding via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het Gemeentefonds. Meerkosten voor maatschappelijke opvang dus via toevoegingen aan de bestaande decentralisatie-uitkering, meerkosten voor gewone Wmo en Jeugd via toevoegingen aan de algemene uitkering. Omdat deze bestaande verdeelsleutels geen rekening houden met mogelijke regionale verschillen, wordt onderzocht of dit ook bij de definitieve compensatie de juiste methode is. 

Registratieformulier

Om de administratieve lasten rondom voor meerkosten zoveel mogelijk te beperken, ontwikkelt het Ketenbureau een format registratieformulier. Voor de verrekening van meerkosten richting aanbieders worden gemeenten dringend opgeroepen dit te gaan gebruiken.

Meer informatie