ICTU heeft de raakvlakken tussen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en archivering en duurzame toegankelijkheid in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport beschrijft de relatie tussen onderdelen van de GDI en archiveren en ontsluiten van informatie. 

Daarnaast bevat het rapport een schets van de bestuurlijke context. De GDI voorzieningen zijn van belang bij de ondersteuning van ketensamenwerking.

Conclusies

Conclusies van het rapport zijn dat

  • Digitaal archivering en duurzaam ontsluiten van informatie staan nog beperkt op het netvlies bij beheerders en gebruikers van GDI voorzieningen. Dit uitzonderingen daargelaten waar de archieffunctie bij eigen wet en regelgeving is vastgelegd;
  • ‘Archivering by design’ start aan de voorkant, dat wil zeggen geïntegreerd in architectuur en –ontwerpprincipes voor voorzieningen;
  • De dynamiek van de informatiesamenleving dwingt verbinding af tussen de werelden van toezicht en archivering (duurzaam informatiebeheer) op verschillende niveaus. Van afspraken maken over semantiek tot afspraken over bewaartermijnen in ondersteunende voorzieningen.

Regieraad

De verkenning is in de Regieraad Gegevens besproken. Daarbij heeft de VNG gepleit voor uitvoering van de aanbevelingen van ICTU. Onder meer om een helder kader voor de architectuur uit te werken dat als leidraad kan dienen voor de verdiepende analyse per voorziening.

Meer informatie