Per 1 juli 2020 wijzigt artikel 19 van de Invorderingswet 1990. De dwanginvordering van belastingschulden onder een derde wordt eenvoudiger.

Het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding regelt ligt bij de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Vereenvoudiging derdenbeslag

Derdenbeslag zonder tussenkomst van de deurwaarder wordt ook mogelijk op andere geldvorderingen die vatbaar zijn voor beslag dan de vordering op de werkgever (loonvordering) of de uitkeringsinstantie. De regels over de loonvordering zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Wijziging Uitvoeringsregeling

De wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 regelt hoe een vordering onder een derde die een betaaldienstverlener is, moet plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van die uitvoeringsregels is dat bij belastingschuldigen die een natuurlijk persoon zijn, vooraf rekening wordt gehouden met een bestaansminimum.

Update per 30 juli 2020

Recent is gebleken dat dat lokale overheden voorlopig nog geen gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure bij derdenbeslag. Zie voor meer informatie:

Meer informatie