Om de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren heeft SiRM een voorlopig model melding opgesteld. Een eerste leidraad om acute en niet-acute regionale functies te ontwikkelen voor meldingen die bij politie en meldkamer ambulance binnenkomen.

Uitgangspunt bij de toeleiding is de zelfregie van de persoon met verward gedrag en een persoonsgerichte aanpak.

Verbetervoorstellen

Na inventarisatie van de huidige werkwijze heeft SiRM in samenwerking met diverse focusgroepen verbetervoorstellen uitgewerkt. Vervolgens zijn de voorstellen getoets op haalbaarheid en draagvlak. De verbetervoorstellen omvatten:

  • Verbeteren afhandeling van meldingen die bij de politie binnenkomen
  • Verbeteren afhandeling van meldingen die bij de meldkamer ambulance binnenkomen
  • Versterken psychische triage- en meldfunctie

Test pilots

Om te kijken of de in het model voorgestelde functies en processen goed werken worden regionaal test pilots opgestart. De resultaten en opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het definitieve adviesmodel. In de pilots wordt onder meer getest op de volgende punten:

  • Kan er in de meldkamer ambulance en bij de politie een goede inschatting gemaakt worden over het al dan niet inzetten van een triagist van de acuut psychiatrische hulpverlening (APH).
  • Wat is de beste standplaats voor de APH-triagist, bij de crisisdienst van de GGZ of op de meldkamer ambulance.
  • Hoe wordt de 24/7 bereikbaarheid van gemeentelijke of regionale advies- en meldpunten doelmatig en doeltreffend georganiseerd.

Voorlopig model melding

Subsidie via ZonMw

ZonMw werkt aan een subsidieoproep voor pilots met betrekking tot het model melding.

Zie ook