Het gaat langzaam iets beter met de aanpak van vrouwenopvang. Er zijn verbeteringen te zien in de aanmelding voor opvang. Maar Rijk en gemeenten hebben nog stappen te zetten bij de uitstroom uit de opvang. Dit schrijft de Ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'.

Zo is het is sinds 2017 - toen verscheen het eerste rapport - makkelijk geworden voor vrouwen om zich in de opvanggemeente in te schrijven. Ook het regelen van een inkomen gaat sneller en aan de knelpunten rond toeslagen en kinderbijslag wordt gewerkt.

Kritiek is er rond de uitstroom van opvanglocatie naar een andere woning. De samenwerking tussen gemeenten verloopt niet soepel.

Regierol

Het nieuwe rapport van de Nationale Ombudsman brengt de actuele situatie in beeld. Er staan concrete aanknopingspunten in die ons gaan helpen in de aanpak van de huidige knelpunten. Gemeenten zijn betrokken en gemotiveerd om tot oplossingen te komen.

De VNG gaat, in afstemming met gemeenten, de regie oppakken waar het gaat om knelpunten rond de in- door- en uitstroom. Samen met gemeenten, de Federatie Vrouwenopvang, het ministerie van VWS en andere relevante betrokken partijen gaan we hier mee aan de slag. De knelpunten zijn echter complex en de aanpak hiervan vraagt tijd. 

Meer informatie