Wilt u de toegang tot en het verstrekken van hulpmiddelen verbeteren? Maak dan gebruik van nieuwe handreikingen en brochures die zijn ontwikkeld door werkgroepen in het project Verbeteragenda hulpmiddelen.

De producten zijn op 5 oktober vastgesteld door de bestuurlijke tafel hulpmiddelen en nu beschikbaar op onze website (zie onderaan dit bericht).

Voldoen aan Normenkader toegang hulpmiddelen

De werkgroepen die de producten hebben ontwikkeld, waren samengesteld uit alle bij het proces van hulpmiddelenverstrekking betrokken partijen. We hopen dat het gebruik van deze producten ertoe bijdraagt dat de uitvoering van gemeenten en andere betrokken partijen gaat voldoen aan het Normenkader toegang hulpmiddelen.

Convenanten met afspraken

Eerder dit jaar leverde het Verbetertraject hulpmiddelen 2 convenanten op. 

  • een convenant met afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist naar een andere gemeente en zijn hulpmiddel wil meenemen
  • een convenant met afspraken hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag

Door het ondertekenen en naleven van (de landelijke afspraken uit) deze convenanten draagt uw gemeente er ook aan bij dat de kwaliteit van het toegang- en verstrekkingsproces van complexe hulpmiddelen verbetert. De convenanten werden vastgesteld door de betrokken partijen (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, het ministerie van VWS, Firevaned, Iederin en Per Saldo).

Toevoegen oplegger/bijlage

De VNG heeft gemeenten opgeroepen de convenanten te ondertekenen en dit via de VNG-website te registreren. Het is overigens mogelijk een oplegger/bijlage toe te voegen bij getekende convenanten waarin u aangeeft hoe uw eigen beleid zich verhoudt tot de inhoud van de convenanten en op welk punt de gemeente genoodzaakt is een voorbehoud te maken, zolang dat voorbehoud niet in strijd is met de bedoeling en de uitgangspunten van de convenanten. In dat geval kunt u aan het registratieformulier een bijlage en/of opmerking toevoegen. Heeft u vragen over de convenanten? Bekijk dan de Q&A's die we hebben opgesteld.

Meer informatie

De handreikingen en brochures treft u aan op de speciale pagina van de Verbeteragenda hulpmiddelen. Hier vindt u ook het normenkader, beide convenanten en het registratieformulier voor getekende convenanten en overige informatie.