Door de coronamaatregelen is de vraag naar doelgroepenvervoer sterk teruggevallen. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om vanaf 1 april 2020 aan hun opdrachtnemers een continuïteitsbijdrage te verstrekken ter hoogte van 80% van de niet verreden ritten.

Dit om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, vervoer naar dagbesteding) in stand te houden. De bedragen konden gemeenten financieren vanuit het budget dat zij voor het doelgroepenvervoer ontvingen.

Oproep vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli is de generieke oproep van het Rijk en de VNG bijgesteld in een oproep om op lokaal niveau afspraken te maken tussen gemeenten en opdrachtgevers met als doel de infrastructuur in stand te houden.  Verreweg de meeste gemeenten gaven gehoor aan deze oproepen en hebben zo forse bedragen ingezet om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer overeind te houden.

Notitie voor de verantwoording van de continuïteitsbijdrage

Met het sluiten van de jaarrekening komt het moment om vast te stellen dat deze betalingen door de gemeenten rechtmatig en doelmatig zijn gedaan. In overleg met enkele gemeenten, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), het ministerie van VWS en de Nederlandse Brancheorganisatie van Accountants heeft de VNG een notitie ontwikkeld die gebruikt kan worden voor de verantwoording van de continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer. Dit om te voorkomen dat vervoerders die met meerdere gemeenten werken én gemeenten die met meerdere vervoerders werken met een wirwar aan verschillende afrekensystematieken te maken krijgen.

Verbijzondering protocol verantwoorden continuïteitsbijdragen Jeugd-Wmo

De notitie kan worden gezien als een verbijzondering van het protocol voor het verantwoorden van de continuïteitsbijdragen Jeugd-Wmo zoals deze is opgesteld in overleg met de ministeries en de sector en die is ondergebracht bij het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Voor algemene uitgangspunten wordt ook aangesloten bij die notitie.

Bijbehorende formats

Bij de notitie horen twee formats (Excels):

  • een om aan te geven hoeveel bijdrage een ondernemer vanuit verschillende gemeenten heeft ontvangen
  • een om de verrekening met onderaannemers inzichtelijk te maken.

Meer informatie