2016 was een jaar van grote opgaven waarvoor we ons als vereniging hebben ingezet. Denk aan oplossen van knelpunten in het sociaal domein, zoals rondom pgb, opvang van vluchtelingen maar ook de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Ook hebben we belangrijke stappen gezet rond energie en klimaat.

De VNG-organisatie maakte in 2016 ook een omslag door. Meer opgavegericht werken, meer samenwerken in diverse netwerken en in collectief verband en meer transparant werken. Meer transparantie over de activiteiten en de financien. Met het opstellen van de VNG Agenda 2016 en met het gezamenlijk zoeken naar een nieuwe financieringswijze zijn in 2016 grote stappen gezet in het betrekken van onze leden bij de financiën en activiteiten. In 2017 zal de VNG nog transparanter gaan werken. De traditionele kostenbegroting van 2018 zal omgezet worden naar een activiteitenbegroting, we gaan meer project- en programmagestuurd werken met toetsing van de activiteiten aan de VNG Agenda.

Verantwoording collectieve activiteiten

De verantwoording van de collectieve activiteiten die de VNG in 2016 voor en met gemeenten heeft uitgevoerd en die gefinancierd zijn in 2016 vanuit het Gemeentefonds hebben we als volgt ingedeeld:

  1. ​Beheer gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: denk aan de Informatiebeveiligingsdienst, de realisatie en het beheer van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein en het programma en beheer van de informatievoorziening sociaal domein. 
  2. Tijdelijk beheer gemeenschappelijke voorzieningen sociaal domein: in de transitie van Rijk naar gemeenten van taken in het sociaal domein zijn enkele taken tijdelijk door de VNG georganiseerd. Bijvoorbeeld de doventolk, de stichting adoptievoorziening en het expertisecentrum kinderopvang. 
  3. ​Ontwikkelagenda: Digitale Agenda, met als onderdeel Omgevingswet. Hierin staan de eigen ambities van gemeenten zoals we die met elkaar hebben vastgesteld in de Digitale Agenda. Dat gaat over onze gezamenlijke ambities om effectief te opereren in de informatiesamenleving en het versterken van het opdrachtgeverschap. Deze zijn verantwoord in een bijlage bij het jaarverslag.

Contributievoorstel 2018

Voor het contributievoorstel wordt de gebruikelijke systematiek gevolgd van trap op – trap af zoals in de meicirculaire te lezen is. Rekening houdend met het accrespercentage en de effecten van de gemeentelijke herindeling betekent dit een contributiewijziging van 4,06%.

Stemming ALV

De leden stelden op 14 juni het VNG het Jaarverslag 2016, inclusief het financieel jaarverslag en de verantwoording van de collectieve activiteiten 2016 vast. Daarnaast stemden de leden in met het contributievoorstel 2018.

Meer informatie