Het ministerie van BZK heeft een routekaart gepubliceerd voor de vaststelling en uitkering van de compensatie van inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020. Om de compensatie nog in 2021 te ontvangen, is op korte termijn actie van gemeenten nodig.

Het gaat om de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding/oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Voor de leges geldt dat, mocht er een groot verschil zijn tussen begrote en gerealiseerde leges, het rijk en de VNG hierover nader in gesprek zullen gaan.

Een nadere toelichting leest u in het bericht van BZK.

Meer informatie