De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast. Daarnaast hebben we een aantal modelregelingen, de modelbesluiten voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden en het convenant gegevensverstrekking voor heffing rioolheffing gewijzigd. Ook de meeste toelichtingen zijn gewijzigd.

Modelverordeningen en -regelingen

Bij alle verordeningen en regelingen gaat het om redactionele aanpassingen aan de voorschriften van KOOP. Verder hebben wij de modelverordeningen onroerendezaakbelastingen, baatbelasting, BIZ-bijdrage, forensenbelasting en afvalstoffenheffing inhoudelijk aangepast in verband met de uniformering van de objectafbakening. De modelverordening rioolheffing is nog niet aangepast. Deze volgt later.

De meeste wijzigingen in de modelverordening leges hebben wij vorig jaar al via de website bekendgemaakt, zoals de nieuwe wettelijke maximumtarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen. 

Tot slot hebben wij de model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen aangepast aan de halfjaarlijkse wijziging van de Rijksleidraad invordering.

Modelbesluiten voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden

Wij hebben de modelbesluiten voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden aangepast in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Nieuwe aanwijzingsbesluiten zijn nodig als deze bevoegdheden (te veel) zijn verweven met het aanstellingsbesluit.

Convenant gegevensverstrekking voor heffing rioolheffing

Deze wijziging betreft de driejaarlijkse indexering van de tarieven.

De wijzigingen zijn verwerkt in de Kennisbank Decentrale Regelgeving van Sdu.

Meer informatie