Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, de opvolger van de Wet Bopz. Hoe staat het inmiddels met de implementatie van de Wvggz, welke stukken worden opgeleverd en wat kunt u verder de komende maanden verwachten van de VNG?

Wat is de stand van zaken?

Om de wet van 1 januari 2020 te kunnen invoeren moet het nodige worden georganiseerd. Dit is de stand van zaken per september 2019:

  • Voor gemeenten is vooral van belang dat de applicatie van de firma Khonraad, de opvolger van BOPZ-online, klaar is voor de invoering van de Crisismaatregel en voor het Verkennend Onderzoek. Khonraad ontwikkelt voor ieder werkproces één procesomgeving waarmee gemeenten kunnen oefenen. In september is deze omgeving, genaamd Madurodam, klaar voor gebruik.
  • Op 29 juni hebben alle Wvggz-regio’s geoefend met de Wvggz. In opdracht van de Bestuurlijke Ketenraad (BKR) van het programma, zullen er nog proefimplementaties worden aangeboden in ketenverband om verder te oefenen in de regio. Met de werkprocessen en informatieproducten van de Crisismaatregel en het Verkennend onderzoek kan respectievelijk in oktober en november worden geoefend. Hiervoor stelt het programmabureau oefenmateriaal beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden in de brief van het programmabureau
  • De Wvggz geldt ook voor jeugdigen. In de factsheet Implicaties Wvggz voor jeugd, die onlangs is gepubliceerd, wordt een beknopt overzicht gegeven van de implementatie van de Wvggz rondom jeugdigen. 
  • Een andere ontwikkeling rond de Wvggz is de samenloop met de Wet Zorg en Dwang (Wzd), die momenteel nog gezamenlijk onder de Bopz valt. Na het Bestuurlijk Ketenoverleg op 12 september kunt u de handreiking samenloop Wvggz-Wzd verwachten.
  • De Bestuurlijke Ketenraad heeft het ketenbureau verzocht om een ketenuitvoeringsmonitor te ontwikkelen. De monitor heeft tot doel om de ketenpartijen inzicht te geven in de operationele uitvoering van de Wvggz zodat sturing op de uitvoering mogelijk wordt. De komende maanden wordt de monitor verder ontwikkeld.
  • In het najaar van 2019 organiseert het NGB drie themasessies in drie verschillende regio’s gericht op de rol van de burgemeester. De eerste sessie is maandag 2 september gehouden in Harderwijk.
  • VNG organiseert begin oktober een middagsessie om gezamenlijk met gemeenten vorm te geven aan de toolkit landelijke en interne communicatie Wvggz. De verwachting is dat de toolkit in november klaar is. Nota bene: het wel of niet overnemen en/of gebruik van de toolkit (of delen daarvan) is ter beoordeling van gemeenten. 
  • Tenslotte geldt dat gemeenten onder de Wvggz een aantal gevoelige persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Daarbij gaat het om mensen in kwetsbare posities. Op grond van de AVG moeten gemeenten daarom een DPIA (Data Protection Impact Assessment, een privacy risico-inventarisatie) uitvoeren voor deze nieuwe verwerking. VNG werkt momenteel aan een referentie DPIA, waarvan eind oktober een eerste gepubliceerde versie komt.

Meer informatie