Het laatste bericht over de stand van zaken over de rechtmatigheidsverantwoording was van voorjaar 2019. Met dit bericht praten we u bij over de huidige stand van zaken.

Sinds de zomervakantie is in de commissie BADO gewerkt aan de verdere praktische uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording. Met als resultaat een variant die alle partijen hebben besproken met hun achterban. Voor de VNG was dit in de laatste vergadering van de commissie Financiën. Ook de commissie Raadsleden en Griffiers is geïnformeerd. De uitkomst is dat de ondanks de nodige vragen die er momenteel nog zijn er genoeg draagvlak is om vanuit de VNG mee te werken aan de verdere uitwerking van deze variant. 

De rechtmatigheidsverantwoording

De variant die nu verder wordt uitgewerkt, 'de rechtmatigheidsverantwoording', is een onderdeel van de jaarrekening, waarbij voor de decentrale overheid een rapporteringsgrens geldt van maximaal 3% van de totale lasten. Het getrouwheidsoordeel van de accountant bij de jaarrekening omvat ook de rechtmatigheidsverantwoording. Deze rapporteringsgrens wordt door de Raad vastgesteld. Het college hanteert deze grens dan voor haar rechtmatigheidsverantwoording.

Het getrouwheidsoordeel van de accountant bij de jaarrekening omvat ook de rechtmatigheidsverantwoording. NB de rapporteringsgrens tussen Raad en College is wat anders dan de materialiteit van de accountant.

Twee belangrijke randvoorwaarden

Voor de VNG zijn er twee belangrijke randvoorwaarden: 
•        Flankerend beleid door BZK om implementatie te ondersteunen
•        BADO notitie die inzicht geeft in wat gemeenten en accountants gaan doen. Momenteel werkt de commissie BADO aan de deze notitie. 

Stand van zaken proces (commissies)

  • Commissie BBV: draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). De commissie is vergevorderd met de modeltekst voor de rechtmatigheidsverantwoording die gemeenten (en gemeentelijke regelingen) in de toekomst moeten opnemen in de jaarrekening.
  • Het ministerie van BZK verwacht eind dit jaar het wetsvoorstel voor consultatie aan te bieden. Dan volgt ook de formele VNG reactie op het wetsvoorstel (incl. de rechtmatigheidsverantwoording).  
  • Commissie BADO: Hierin werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels over bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden. Deze commissie werkt zoals gezegd aan een notitie.

Twee visualisaties

De VNG heeft ter ondersteuning twee visualisaties laten opstellen. Een versie voor als u nog niet zoveel weet over dit onderwerp en een versie voor als u nu al veel betrokken bent bij de interne beheersing van de gemeente. Beide versies geven inzicht in hoe het nu gaat, wat de stand van zaken is van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en wat u als gemeente nu al kunt doen.  

Meer informatie