Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding hiervan.

Update 6 november 2020:

Criteria

Meerkosten betreffen de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Er zijn criteria afgesproken om te bepalen welke meerkosten voor vergoeding in aanmerking te komen. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. 

Geen uitputtende lijst

Een uitputtende lijst bevat de uitgewerkte afspraken niet, maar er worden wel voorbeelden genoemd. Zo vallen de extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren en de beschikbaarstelling van quarantaineopvang er wel onder, maar bijvoorbeeld niet de hogere uitvoeringskosten van gemeenten. 

Compensatie

Gemeenten ontvangen in eerste instantie de vergoeding via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het Gemeentefonds en dus via de bestaande verdeelsleutels. Omdat dit geen rekening houdt met mogelijke regionale verschillen, wordt nog onderzocht of dit ook bij de definitieve compensatie de juiste methode is. 

Registratieformulier

Om de administratieve lasten rondom voor meerkosten zoveel mogelijk te beperken, ontwikkelt het Ketenbureau op korte termijn een format registratieformulier. Voor de verrekening van meerkosten richting aanbieders worden gemeenten dringend opgeroepen dit te gaan gebruiken.

Meer informatie