De taakstelling huisvesting statushouders voor gemeenten is in 2021 fors: In totaal moeten er 27.000 statushouders gehuisvest worden. Ook zijn er nog altijd extra opvangplekken voor het COA nodig om noodopvangplekken te voorkomen.

Dit schrijven de ministeries van SZW, BZK en JenV, IPO en VNG in een gezamenlijke brief.

Integrale uitvoeringsagenda

De verhoogde taakstelling stelt gemeenten, provincies en het Rijk voor een nieuwe, forse opgave. Daarom wordt de komende maanden een integrale Uitvoeringsagenda opvang, huisvesting en integratie opgesteld.

Voor de VNG zijn het tekort aan woningen en de nieuwe wet Inburgering, waarbij vanaf juli 2021 gemeenten de regie krijgen, belangrijke aandachtspunten waarover we verder in gesprek gaan met het kabinet.

Extra opvangplekken nodig op korte termijn

Ook zijn er nog altijd extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. Provincies en gemeenten spannen zich in om meer opvangplekken te vinden, maar die inspanningen ‘renderen vooralsnog niet voldoende’.

Het COA bereidt zich daarom voor om tijdelijk commercieel vastgoed in te zetten en werkt noodscenario’s uit. Daarnaast betekent betere uitstroom van statushouders naar gemeenten ook dat er plekken vrijkomen voor asielzoekers in AZC’s.

Wegwerken achterstand

De toename van de taakstelling wordt mede veroorzaakt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand wegwerkt. De afgelopen jaren schommelde de halfjaarlijkse taakstelling tussen 5.500 (in de tweede helft 2019) en 23.000 (ten tijde van de hoge asielinstroom in 2015).

 Meer informatie