Tijdens het Bestuurlijk Overleg inburgering is gesproken over de onderwijsroute en het financieel ontzorgen. Ook zijn afspraken gemaakt over de beschikbare financiële middelen voor 2 taken die voortvloeien uit de nieuwe Wet inburgering 2021: informatievoorziening en de begeleiding bij de leerbaarheidstoets.

Onderwijsroute

Op veel plaatsen dreigt de onderwijsroute niet van de grond te komen, omdat regio’s geen inschrijvingen krijgen op de aanbestedingen. In juni schreven gemeenten hierover een brief aan de demissionair ministers van SZW en OCW.

Tijdens het bestuurlijk overleg op 4 oktober is met alle betrokken partijen (SZW, OCW, VNG, Divosa en de onderwijskoepels) gesproken over deze kwestie. Het was een goed overleg, waarbij ook financiering en groepsgrootte aan de orde zijn geweest. De demissionair minister van SZW ziet dat er een financieel knelpunt is, maar heeft geen toezegging kunnen doen over extra middelen. Over 2 á 2,5 week wordt een bestuurlijk vervolgoverleg ingepland.

De VNG en Divosa zetten in op een snelle én duurzame oplossing die recht doet aan de hoge ambities van de onderwijsroute. We hechten aan de regierol van gemeenten en benadrukken dat lopende en reeds gegunde aanbestedingen zo min mogelijk verstoord mogen worden.

Financieel ontzorgen

Het Verwey Jonker Instituut heeft een onderzoek gepubliceerd naar de pilots financieel ontzorgen. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan maatwerk. Daarnaast blijkt dat er met name een knelpunt zit in de eerste periode na huisvesting in de gemeente, wanneer de toeslagen nog niet worden uitgekeerd. Zonder toeslagen is de bijstandsuitkering na aftrek van alle wettelijke vaste lasten vaak te laag om van te leven. De VNG en Divosa hebben benadrukt dat we snel op zoek moeten naar oplossingen. Ook moeten we – in het kader van het lerend stelsel – gezamenlijk leren van de lessen uit dergelijke pilots. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat SZW en de VNG de komende tijd op zoek gaan naar praktische oplossingen voor de knelpunten.

Middelen IV/ICT-implementatie

Voordat de Wet inburgering op 1 januari 2022 in werking kan treden, moeten gemeenten hun ICT en informatievoorziening gereed maken. Het uitgangspunt in deze eerste fase is dat er zo min mogelijk ICT-aanpassingen worden gedaan; het gaat onder andere om het aanpassen van bestaande cliëntvolgsystemen. In het bestuurlijk overleg is het volgende afgesproken over financiering vanuit het rijk:

 • Het ministerie van SZW stelt eenmalig € 6,5 miljoen (incl. btw) beschikbaar voor de implementatie van de informatievoorziening Plateau 1, de eerste stap voor inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021
 • Verdeling van de middelen geschiedt op basis van de grootte van de gemeente (G4/groot/middelgroot/klein)
 • Middelen worden uitgekeerd in de decembercirculaire

Bij de uitwerking van plateau 2 en 3 van de informatievoorziening, worden opnieuw afspraken gemaakt m.b.t. de eventuele kosten die gemeenten daarvoor maken.

Middelen leerbaarheidstoets

In het BO van 12 juli jl. is een principe-akkoord gesloten over de rol van gemeenten bij de begeleiding van de leerbaarheidstoets. Er is afgesproken dat gemeenten deze taak op zich kunnen nemen, mits wordt voldaan aan randvoorwaarden. Deze staan benoemd in de impactanalyse leerbaarheidstoets. De inhoudelijke randvoorwaarden worden door VNG en SZW, samen met andere betrokken ketenpartners, nader uitgewerkt. VNG en Divosa werken daarnaast, in afstemming met SZW, aan de ondersteuning van gemeenten in het kader van de leerbaarheidstoets. Over de financiële randvoorwaarden is in het bestuurlijk overleg van 4 oktober het volgende afgesproken:

 • Het ministerie van SZW stelt structurele middelen beschikbaar. De middelen volgen het verwachte aantal inburgeraars per jaar.
  • In 2022 gaat het om € 6,2 miljoen (incl. btw)
  • 2023: € 5,7 miljoen, 2024: € 5,6 miljoen
  • 2025 en verder: € 5,5 miljoen
 • Voor verdeling van deze middelen wordt aansluiting gezocht bij middelen die gemeenten ontvangen voor de brede intake
 • Middelen worden toegekend in de meicirculaire

Meer informatie