De VNG heeft een voorstel opgesteld om de scheve verdeling van het risico tussen gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw recht te zetten. Op basis van een ledenraadpleging hebben we dit voorstel nog wat bijgesteld.

Scheve risicoverdeling

Woningcorporaties trekken leningen aan om het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen te financieren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor borg. Als een corporatie niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, neemt het WSW de leningen over. Er zijn verschillende buffers en vangnetten. Als deze niet toereikend zijn, vraagt WSW renteloze leningen op bij Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50% in de achtervang. 25% wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. 25% wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. 

Tot op heden is op de achtervang nooit een beroep gedaan. De financiële problemen bij Vestia waren voor een aantal gemeenten aanleiding om het effect van de achtervang op de risicopositie van gemeenten nader te bekijken. Het blijkt dat de verdeling van de laatste 25% leidt tot een scheve verdeling van het risico tussen gemeenten.  

Ledenraadpleging en VNG-voorstel 

De VNG heeft in overleg met WSW en Rijk een voorstel opgesteld om die scheefheid recht te zetten. Dit voorstel is wat aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van de ledenraadpleging. We stellen voor om voor nieuwe leningen (waaronder ook de nieuwe obligolening) de achtervang te verdelen over alle gemeenten waar een corporatie werkzaam is. Voor bestaande leningen is het voorstel de achtervang zo te laten.

Het aangepaste voorstel wordt besproken in de VNG-commissies Ruimte, Wonen en Mobiliteit en Financiën op 17 september. In oktober wordt het vastgesteld door het VNG-bestuur. Daarna vragen wij WSW om het VNG-voorstel te verwerken in een nieuwe standaardachtervangovereenkomst tussen WSW en gemeenten. Elke gemeente die meedoet in de achtervang, krijgt van WSW een nieuwe achtervangovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. 

Meer informatie