Vrijkomende agrarische gebouwen vormen een steeds belangrijker aandachtspunt. De Tweede Kamer heeft daarom aan het kabinet de opdracht gegeven om samen met de VNG en het IPO te onderzoeken of zij voldoende instrumenten hebben om deze problematiek aan te pakken.

Het kabinet, VNG en IPO onderzochten bij provincies en gemeenten of zij voldoende (Ruimtelijke Ordening) instrumenten hebben om de problematiek van de leegstand van agrarische bebouwing samen met betrokkenen effectief aan te pakken. In het kader hiervan zette de VNG een enquête uit naar alle gemeenten om inzicht te krijgen in de toereikendheid van het ruimtelijke instrumentarium.

Op 16 januari stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de kamer met de uitkomsten van het rapport en hoe zij hiermee verder willen gaan.

Meer informatie