Het kabinet maakte onlangs bekend met 12 regio's een Regio Deal te willen sluiten. Hiervoor is € 215 miljoen gereserveerd. De VNG roept het kabinet op ook de andere regionale voorstellen tegemoet te komen door na te gaan op welke wijze de slagkracht in die regio's ook verder kan worden versterkt.

De VNG pleitte eerder met de Bruisende Steden alliantie (VNO-NCW, G40, IPO en KvK) voor partnerschap van het Rijk in de regio's via Regio Deals. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend met een totale investeringsbereidheid van 1,3 miljard. Dit overschrijdt ruimschoots de 200 miljoen cofinanciering die het kabinet zelf beschikbaar stelt.

Verbinding met IBP

De VNG is positief over het voornemen van het Rijk om lessen en ervaringen uit deze tranche te gebruiken bij de voorbereiding op de volgende tranche. We dringen er daarbij op aan dat het Rijk deze kennis en ervaring ook expliciet verbindt aan de ambities op (het versterken van de) regionale economie binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Selectie van de regio's

Bij de selectie van de 12 regio's is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over het land. De voorstellen zijn beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en op de bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering.

Cofinanciering Rijk en regio

Er is voor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio zelf. De komende periode gaat het Rijk in gesprek met de regio's over de nadere uitwerking van de deals, op basis hiervan wordt overgaan tot definitieve toekenning van middelen.

Meer informatie

Zie ook