Er is al veel bereikt in verdere verbetering van de aanpak voor mensen met verward gedrag. Cliënten denken vaker zelf mee in de aanpak, de uitrol van de crisiskaart is in volle gang en beoordelingslocaties worden opgezet. Toch zijn we er nog niet, aldus Schakelteam voorzitter Onno Hoes

Met de rapportage 'Niemand tussen wal en schip: urgentie onverminderd groot', maakt het Schakelteam tussentijds de balans op en zet aan de hand van de in augustus 2017 uitgevoerde monitor 'stand van het land' de actiepunten voor het komend jaar op een rij.

Positieve resultaten regio's

In de afgelopen jaren is er door veel partijen met succes geïnvesteerd in verbetering van de aanpak voor mensen met verward gedrag. Zo denken in vrijwel alle regio’s de cliënten nu mee in de aanpak. Wordt de crisiskaart breed ingezet waardoor de eigen regie van de cliënt centraal staat tijdens een crisis. Leren professionals en soms ook burgers om psychisch leed bij anderen te herkennen, hoe hen te benaderen en te verwijzen naar passende hulp via de training ‘Mental Health First Aid’. En hebben bijna alle regio’s een beoordelingslocatie waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt.

Aandachtspunten

Voorzitter Onno Hoes: "Er is veel moois gaande in Nederland, velen werken hard aan het vraagstuk, er zijn tal van mooie initiatieven en aanpakken en de eerste resultaten staan. Daar mag iedereen trots op zijn. We hebben veel waardering en respect voor alle cliënten, naasten, familie- en cliëntervaringsdeskundigen, hulpverleners, uitvoeringsprofessionals, projectleiders en bestuurders die met bezieling aan dit onderwerp werken. Maar dit vraagstuk is niet gemakkelijk ‘op te lossen’. We ontkomen er dus niet aan kritisch te zijn en een aantal aandachtspunten voor komend jaar te benoemen."

Preventie en beveiligde zorg

Met name preventie en beveiligde zorg vragen nog om extra aandacht. Mensen met verward gedrag, hebben vaak niet één probleem, maar meerdere. Het Schakelteam zet dan ook in op de 'ontschotting' van financieringspotten zodat er snel gehandeld kan worden om een crisis te voorkomen in plaats van dat er vergaderd wordt over wie financieel verantwoordelijk is. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, verzekeraars en zorginstellingen.

Daarnaast pleit het Schakelteam per direct voor betere ondersteuning en beveiligde zorg voor personen die gevaarlijk zijn en wil dat GGZ-instellingen en zorgverzekeraars heldere afspraken maken over beveiligde geestelijke gezondheidszorg.

Maatschappelijke opgave

Alleen het implementeren van bouwstenen is niet voldoende. De bouwstenen moeten verankerd worden in een breder fundament; het gedeeld perspectief. Het Schakelteam wil dat mensen naar de persoon kijken in plaats van naar de bureaucratische regels en doet een appél op iedereen om zich te committeren aan een aanpak gericht op een inclusieve en veilige wijk. "Luister met aandacht naar de mens voor je, kijk niet weg," pleit Onno Hoes. "Iedereen die zich zorgen maakt om iemand, moet dat ergens kunnen melden of advies kunnen vragen, en niet alleen tijdens kantooruren."

Verantwoording

De resultaten van ‘de stand van het land’ en de tussenrapportage met daarin de focus voor het komend jaar zijn op 5 oktober 2017 overhandigd aan de opdrachtgevers van het Schakelteam, minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Jantine Kriens, directeur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer informatie

Zie ook