Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft de tussenrapportage met beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Maandag 28 september sprak de VNG hierover met de staatssecretaris.

We zullen daarbij de leidende principes uit ons VNG/Divosa position paper langs de beleidsopties leggen. 

Globale schets nieuw stelsel

In de tussenrapportage geeft het kabinet een eerste globale schets van de beleidsopties om tot een nieuw stelsel te komen. Deze beleidsopties zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt.

Op basis van de tussenrapportage gaat het kabinet het gesprek aan met de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties om te toetsen of ze de juiste beleidsopties in beeld hebben om eind 2020 de uiteindelijke nota op te kunnen stellen. 

Drie beleidsopties

Het kabinet werkt aan drie soorten beleidsopties.

  1. In de eerste set aan beleidsopties worden mogelijkheden uitgewerkt om de individuele toeslagen te vervangen door ook te kijken naar andere keuzes binnen de domeinen van zorg, de huurmarkt en kinderopvang.
  2. In de tweede set beleidsopties worden de mogelijkheden onderzocht om huishoudens te compenseren via de fiscaliteit en de sociale zekerheid door een verhoging van het sociaal minimum.
  3. Ten slotte worden beleidsopties uitgewerkt om een eventueel resterend deel aan toeslagen (gedeeltelijk) uit de actualiteit te halen, te vereenvoudigen of te harmoniseren. De uitwerking van opties voor de kinderopvang(-toeslag) geschied binnen de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen. De opbrengst van SVK wordt meegenomen in deze uitwerking van alternatieven voor het toeslagenstelsel.

Position paper Toeslagen

Op 6 juli hebben we eerder over dit thema gesproken met de staatssecretaris. De VNG vatte de belangrijkste uitgangspunten uit de position paper Toeslagen samen (eenvoud, duidelijkheid, menselijke maat, stoppen van terugvorderingen).

We hebben aangegeven dat gemeenten graag volwaardig en volledig betrokken willen worden. Ook is er aandacht gevraagd voor de lange termijn waarop de stelselwijzigingen voor een alternatief Toeslagenstelsel betrekking hebben. Gelet op de problematiek moet er ook gekeken worden naar wat er op de kortere termijn al mogelijk is.

De staatssecretaris gaf aan dat naast het wetsvoorstel hardheidsaanpassing AWIR deze kabinetsperiode geen grote wijzigingen te verwachten zijn. Herziening van het stelsel vraagt fundamentele keuzes en die zijn aan een volgend kabinet. 

Beleidsopties toetsen in de praktijk

Gemeenten hebben geadviseerd om de beleidsopties te toetsen aan het doenvermogen en de uitnodiging gedaan om wat wordt uitgedacht voor het nieuwe stelsel in de uitvoeringspraktijk te toetsen.

Meer informatie