Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Er is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. De VNG heeft hierover 13 juni een ledenbrief gestuurd.

Het gaat in totaal om € 108 miljoen, waarvan € 54 miljoen door gemeenten ter beschikking is gesteld en € 54 miljoen door het Rijk. Het Transformatiefonds is onderdeel van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd.

Aanvraag via jeugdregio’s

Gemeenten werken voor veel jeugdhulptaken regionaal samen. Daarom lopen aanvragen voor het Transformatiefonds via een van de 42 jeugdhulpregio´s. Een gezamenlijke aanvraag van een aantal jeugdregio´s is ook mogelijk.

Aanvragen moeten uiterlijk 1 oktober worden ingediend, zodat in de decembercirculaire 2018 tot toekenning van de middelen kan worden overgegaan. Voor het beoordelen van de aanvraag zijn beoordelings- en toetsingscriteria opgesteld. Deze vindt u in de spelregels.

Ondersteuning

Vanuit het programma zorglandschap, een gezamenlijk programma van Rijk, VNG en de branches van jeugdhulpaanbieders, is ondersteuning beschikbaar om met u mee te denken hoe de inzet van deze middelen een bijdrage kan leveren aan verbeteren van de jeugdhulp.

Meer informatie