De Europese Commissie moedigt (decentrale) overheden aan om strategieën en projecten op te zetten voor de integratie van migranten. Om de overheden hierbij te ondersteunen, presenteerde de Commissie op 24 januari een toolkit voor de inzet van EU-fondsen in het kader van integratie.

De Europese Unie heeft het Actieplan migratiemaatregelen vastgesteld om de integratie van migranten in de lidstaten te stimuleren. Daarnaast heeft de Europese Unie het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds opgezet voor de financiering van integratieprojecten voor de periode van 2014 tot 2020. Volgens Dimitris Avramopolous, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, kan migratie door succesvolle integratie een kans voor iedereen worden. Integratie kan worden bevorderd door gebruik te maken van de diverse Europese fondsen die ter beschikking staan aan de lidstaten.

Inhoud toolkit

De toolkit van de Europese Commissie is bedoeld om (decentrale) overheden te ondersteunen bij het ontwerpen van lokale integratiestrategieën die vallen binnen de huidige begrotingsperiode van 2014 tot 2020. In de toolkit worden vijf prioriteiten voor doeltreffende integratiestrategieën op de lange termijn behandeld. Deze prioriteiten zijn:

  • Opvang
  • Onderwijs
  • Werk
  • Huisvesting;
  • Toegang tot openbare diensten

De toolkit beschrijft de grootste uitdagingen die in het kader van de vijf prioriteiten moeten worden aangepakt en voorziet daarbij in steunmaatregelen en een verwijzing naar het geschikte EU-fonds.

Rol decentrale overheden bij integratie

Bij alle prioriteiten uit de toolkit is er een taak weggelegd voor decentrale overheden. Op het gebied van onderwijs kunnen decentrale overheden verschillende EU-fondsen combineren om te komen tot inclusieve en niet-gesegregeerde scholen. Daarnaast kan de toegankelijkheid worden verbeterd door een beroep op het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds. Verder kunnen gemeenten een beroep doen op Europese fondsen voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders. Bij het gebruik van EU-fondsen door decentrale overheden dient rekening te worden gehouden met de staatssteunregels en de aanbestedingsregels.

Tot slot kunnen decentrale overheden migranten in het kader van hun zoektocht naar werk wijzen op het instrument van de Europese Commissie voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel. Dit profiel maakt het voor migranten mogelijk om hun competenties te vertalen naar de Europese arbeidsmarkt.

Meer informatie