'Help gemeenten bij het ontwikkelen van juridische instrumenten om de toeristische verhuur van woningen te reguleren en daarop te handhaven.' Onlangs is een motie met deze strekking (ingediend door Sandra Beckerman c.s.) door de Tweede Kamer aangenomen.

De ministers van BZK en EZ onderzoeken hoe ze uitvoering kunnen geven aan de motie. In dat verband willen zij weten of gemeenten behoefte hebben aan aanvullende wet- en regelgeving.

Reactiemogelijkheid

Vindt u dat er extra regels nodig zijn voor het reguleren van toeristische verhuur en het tegengaan van ongewenste effecten ervan? Zo ja, hoe zouden die vorm moeten krijgen? Stem hierover af met andere betrokkenen bij uw gemeente en stuur een mail naar: remi.berg@minbzk.nl U kunt tot 15 september reageren.

Meer informatie