Gemeenten en zorgaanbieders hebben gezamenlijk uitgesproken dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo nu te hoog zijn en teruggebracht moeten worden, in belang van goede en betaalbare zorg. Om dit te bereiken heeft het programma i-Sociaal Domein standaarden en voorzieningen ontwikkeld.

Gemeenten en zorgaanbieders hebben afgesproken deze standaarden in hun administratieve processen te zullen gebruiken. De standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen. Het beeld is positief: de standaarden worden voor ruim 80% consistent toegepast.

Het Programma i-Sociaal Domein heeft in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen consistent toepassen. Het programma i-Sociaal Domein is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en zorgaanbieders, om de administratieve lasten in de Jeugdwet en de Wmo te verminderen.

Positief beeld

Het beeld is positief: de standaarden worden voor ruim 80% consistent toegepast. In totaal maken 372 (van de 388) gemeenten actief gebruik van het berichtenverkeer. Dit betekent niet automatisch dat gemeenten en zorgaanbieders geen administratieve lasten meer ervaren. Omdat de administratie (het proces ‘van contract tot controle’) een jaarcyclus doorloopt zal een deel van de effecten pas in 2018 zichtbaar worden.

Enkele regio’s zijn minder ver. Voor deze regio’s is in beeld op welke onderdelen zij achterblijven. Deze regio’s hebben activiteiten in gang gezet om tot verbetering te komen.Het programma i-Sociaal Domein ondersteunt hen daarbij.

 

Bestuurlijk convenant

Zomer 2016 hebben alle 42 jeugdregio’s in een bestuurlijk convenant afgesproken de administratieve lasten te verminderen en zo meer geld over te houden voor de hulpverlening. Standaardisatie is een belangrijk middel om die doelstelling te bereiken. De tabel Jeugdregio's in groep A t/m E maakt inzichtelijk wat de afgelopen periode in de regio’s is bereikt in het toepassen van de standaarden en voorzieningen.

In de subcommissie Jeugd is besloten dit overzicht te publiceren. Het doel van de publicatie is het gesprek over administratieve lastenverlichting binnen, en tussen de regio’s te faciliteren.

Standaardisatie van de administraties

De toepassing van de iSD standaarden bevat drie onderdelen:

  • consistent toepassing van de uitvoeringsvarianten en de daarbij behorende standaardartikelen voor  inkoopcontracten,
  • gebruik van het digitaal iJW en iWmo berichtenverkeer, en gebruik van de GGK/Vecozo infrastructuur en
  • toepassing van het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording WMO en Jeugdwet en model productieverantwoording WMO en Jeugdwet.

Vervolg

Het overzicht is gemaakt op basis van een beoordeling vanuit het programma i-Sociaal Domein. De afgelopen periode zijn de bevindingen in alle regio’s in een intensief traject samen met de gemeenten (zowel ambtelijk als bestuurlijk) gevalideerd.

Het beeld in de jeugdregio’s wordt de komende periode up-to-date gehouden. Daarnaast wordt de toepassing van de iWmo standaarden in de Wmo-regio’s in beeld gebracht. In het najaar volgt de publicatie van de stand van zaken in de Wmo-regio’s.

Voor vragen over toepassing van de iSD standaarden en voorzieningen in uw regio kunt u contact opnemen met het ambtelijk aanspreekpunt voor uw regio, of met de regiowethouder Jeugd. Voor aanvullende ondersteuning kunt u ook contact opnemen met de regionale implementatieadviseur van het programma i-Sociaal Domein. Zie http://i-sociaaldomein.nl/implementatieadviseurs

Meer informatie

Zie ook