Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennota is het uitgangspunt van de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten.

Een van de onderwerpen in de conceptarbeidsvoorwaardennota is de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof.

Harmonisatie bovenwettelijk verlof

In opdracht van de sociale partners heeft een paritair samengestelde werkgroep heeft dit voorjaar een advies over de harmonisatie van het bovenwettelijk opgesteld. De conclusie van het advies: één sectorale norm voor bovenwettelijk verlof die voor alle Nederlandse gemeenten geldt, met daarbinnen beperkte ruimte voor lokale afwijkingen (couleur locale). Hieronder volgt een toelichting op dit advies.

  • Sectorale verlofnorm. Op basis van een inventarisatie van leeftijds- of diensttijdverlof, schaalverlof, lokale feestdagen en niet-geoormerkte lokale verlof bij gemeenten, is een sectorale verlofnorm berekend van 34 uur per jaar. De 14,4 uur bovenwettelijk verlof dat gekapitaliseerd is in het IKB en de 14,4 verlofuren die kunnen worden toegekend voor het verrichten van onregelmatige en/of beschikbaarheidsdiensten vallen niet in de norm.
  • Deze verlofnorm gaat vanaf de ingangsdatum 1 januari 2020 gelden voor alle nieuwe medewerkers. Voor de zittende medewerkers geldt de norm ook (overgangsrecht), voor zover het totale verlof over de genoemde verlofsoorten 34 uur of minder is.
  • Overgangsrecht. Medewerkers die op ingangsdatum een saldo over de genoemde verlofsoorten hebben van meer dan 34 uur, daarvan wordt het verlofsaldo “bevroren”. Medewerkers houden wat ze op dat moment hebben aan verlof, maar het groeit niet meer aan.
  • Couleur locale. De werkgever die naast de in de cao geregelde feestdagen nog maximaal twee lokale sluitingsdagen aanwijst, kan deze dagen – elk ter waarde van 7,2 uur - in mindering brengen op de verlofnorm.

Alternatieve voorstellen

De paritaire werkgroep heeft een zeer bruikbaar advies opgeleverd waarin de wens van de VNG om het bovenwettelijk verlof te harmoniseren deskundig is uitgewerkt. Op twee van de bovenstaande punten worden in de conceptarbeidsvoorwaardennota alternatieven voorgesteld.

  1. Overgangsrecht. De VNG stelt voor het overgangsrecht voor het (voorheen lokale) bovenwettelijke verlof te beperken door over een periode van 5 jaar geleidelijk op- respectievelijk af te bouwen naar de sectorale norm. Hiermee wordt beoogt dat de sectorale norm van 34 uur binnen een afzienbare periode voor alle medewerker geldt.
  2. Ingangsdatum. Vanwege de druk die op de implementatie van de Wnra ligt, stelt de VNG voor om de sectorale norm op 1 januari 2021 in de Cao Gemeenten op te nemen.

Procedure ledenraadpleging

De ledenraadpleging loopt nog tot en met vrijdag 26 oktober 2018. Van elke gemeente heeft de gemeentesecretaris de ledenbrief een link naar het reactieformulier ontvangen. In organisaties die bij het CvA zijn aangesloten heeft de directeur bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier ontvangen. Op 1 november stelt het bestuur van de VNG de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast.

Meer informatie